Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

« Powrót
Informacja na temat przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 22 maja 2020 09:59

Drodzy rodzice

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ze względu na sytuację epidemiczną:

 • - Przy wejściu do szkoły obowiązkowa jest dezynfekcję rąk. Władze placówki zapewnią odpowiedni płyn dezynfekujący, a dzieci podczas zajęć regularnie będą myć ręce wodą i mydłem.

 • - Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • - Przy wejściu do szkoły będzie pomiar temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) pracownik szkoły poprosi rodziców o zabranie dziecka do domu.

 • - Uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca w kwarantannie.

 • - Uczniowie będą siedzieć w pojedynczych ławkach w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie.

 • - Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. Żadnego pożyczania długopisu, ołówka czy kartki z zeszytu.

 • - W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

 • - Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • - Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 • - Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie możliwe, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 • - Organizacja pracy będzie tak koordynowana, aby utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 • - Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).

 • - Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 • - W szatni będzie wykorzystywany co drugi boks.

 • - Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

 • - Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby zostaną wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 • - Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 • - Musi być zapewniona szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia.

 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 • - W szkole odpowiednio często będą sprzątane sale, łazienki oraz korytarze. Dodatkowo w łazienkach pojawią się instrukcje prawidłowego mycia rąk.

 • - Stołówki będą działać w trybie zmianowym. Po każdej grupie będzie dokładne sprzątanie stołówki, wyparzanie sztućców i naczyń.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

 

ul. Broni Pancernej 8
68-200 Żary

 

telefon:

068 37 438 45

 

e-mail:

zsp@zary.pl

 

 

 

 

Pobierz raport szkoły ubiegającej się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Witryny które warto odwiedzić